Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2024 tonen

Gemeentebestuur Kortenaken tekent bezwaar aan tegen Natuurbeheerplan Velpevallei

Een 40-tal tractoren zakten donderdagavond af naar het centrum van Kortenaken om te protesteren tegen het Natuurbeheerplan Velpevallei dat is opgesteld door het Agentschap Natuur en Bos. De landbouw- en milieuraad keurden unaniem het bezwaar dat het gemeentebestuur tegen het plan had opgesteld goed. Het Agentschap Natuur en Bos heeft het Natuurbeheerplan Velpevallei opgesteld en dit plan ondergaat momenteel een publieke consultatie. Schepen van Landbouw Michel Vander Velpen: “In de eerste helft van februari werden we op de hoogte gebracht van het natuurbeheerplan. Vermits dit plan een grote impact heeft op onze lokale landbouwers, hebben we daarom een gecombineerde landbouw- en milieuraad georganiseerd om op die manier een gedragen negatief advies aan de hogere overheid te geven.” Een 40-tal tractoren zakten donderdagavond af naar het centrum van Kortenaken om hun bezorgdheden over te maken aan het gemeentebestuur. “We begrijpen de bezorgdheden van onze lokale landbouwers en met het sc

Kortenaken verdelgt gratis nesten van de Aziatische hoornaar

In een actieve poging om de groeiende problematiek van de Aziatische hoornaar aan te pakken, heeft Kortenaken een erkend verdelger aangesteld die gratis nesten komt verwijderen. “Elk nest van een Aziatische hoornaar herbergt naar schatting 400 koninginnen, waarvan gelukkig slechts 10% de strijd weet te overleven. Maar deze invasieve exoot bedreigt onze eigen bijen die in een fruitgemeente als Kortenaken zeer belangrijk zijn” geeft schepen van Landbouw Michel Vander Velpen aan. “Daarom dat we een verdelger hebben aangesteld die gratis de nesten van de Aziatische hoornaar komt verwijderen. Je kan de verdelger rechtstreeks bereiken via 0479 79 57 61of via de milieudienst van de gemeente een melding doen ( milieu@kortenaken.be of via 011 58 62 62).” Hiermee hoopt de gemeente niet alleen op een versnelde detectie van de nesten, maar ook op een grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar. De verdelger komt enkel gratis ter plaatse als het gaat om

Gemeentelijke diensten zetten hun deuren open op zondag 17 maart

Op zondag 17 maart van 13u30 tot 17u zetten de gemeentelijke diensten van Kortenaken hun deuren open voor een unieke inkijk in de werking. Ook het OCMW, het wijkkantoor van politie Hageland en de gemeentelijke kleuterschool De Vlindertuin geven een inkijk in hun werking. “Elke dag dragen onze medewerkers zorg voor onze inwoners en we vonden het dan ook gepast om de week van de zorg, die loopt van 11 tot 17 maart, af te sluiten met een opendeurdag van onze eigen diensten” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “We stellen die dag verschillende locaties open zodat onze inwoners een blik achter de schermen krijgen, ze informatie kunnen opvragen, de verschillende voertuigen kunnen aanschouwen, diensten kunnen uittesten en nog zoveel meer. We voorzien ook heel wat animatie voor groot en klein. Omdat onze gebouwen verspreid zijn over de gemeente, rijden er gratis shuttlebusjes rond die elke 30 minuten een andere locatie aandoen. Zo kan men zich met de bus verplaatsen of uiteraard kunnen de ve

Kieslijst KORTbij gekend

Het nieuwe project KORTbij in Kortenaken bestaat bijna twee jaar en is ondertussen verder gegroeid tot een dynamische politieke beweging. Het stelt als eerste Kortenaakse partij haar volledige kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor. “Het succes van KORTbij is dat we allemaal met dezelfde visie aan politiek willen doen: we willen met een positieve en communicatieve ingesteldheid werken voor de inwoners van onze gemeente. We focussen op het lokale niveau en trekken in oktober van dit jaar onafhankelijk naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit wil zeggen dat we aan geen enkele nationale politieke partij verbonden zijn” geeft burgemeester Kristof Mollu aan. “Ik ben dan ook zeer fier om lijsttrekker te mogen zijn van deze groep van enthousiaste kandidaten en om als eerste Kortenaakse partij onze volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober voor te stellen.” De kieslijst van KORTbij is een evenwichtige samenstelling van mensen met ervaring en nieuwelin

Aangepast bermbeheersplan

Het bermbeheer is wettelijk gekaderd via het Bermbesluit. Dat verplicht gemeenten zonder een Bermbeheerplan de maaibeurt in het voorjaar niet voor 15 juni te starten en een maaibeurt in het najaar pas vanaf 15 september in te plannen. Op kruispunten en om andere veiligheidsredenen (in bochten, langs fietspaden, …) mag wel steeds worden gemaaid als de veiligheid in het gedrang komt. Sinds 2023 heeft de gemeente Kortenaken een Bermbeheersplan en worden de meeste wegbermen in de gemeente gemaaid vanaf de maand mei. Door deze aanpassing in het bermbeheer worden hoge grassen ingeperkt en maken ze ruimte voor een veelheid aan wilde bloemen die onze straten kan opfleuren. De gemeente evalueerde het effect van dit gewijzigd beheer samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) en het Agentschap Natuur en Bos en stuurt nu bij op een aantal vlakken: verkeersveiligheid, haalbaarheid en het grachtenbeheer. Voorjaar (start tussen 1 en 15 mei): Het gros van de bermen wordt deels, dan wel vol

Zonnepanelen op zaal Den Hoek worden gedeeld met andere gebouwen

Recent werden er op zaal Den Hoek in Kortenaken zonnepanelen geïnstalleerd. De energie hiervan wordt niet alleen door zaal Den Hoek gebruikt maar de overschot wordt gebruikt door de andere zalen van de gemeente. “Eerder deze legislatuur hebben we reeds zonnepanelen gelegd op zaal Den Berg te Ransberg en op het gemeentehuis. Naar aanleiding van de energiecrisis hebben we bekeken of extra investeringen in zonnepanelen rendabel waren en daarom dat we recent extra zonnepanelen hebben gelegd op het dak van zaal Den Hoek in Kortenaken” geeft schepen van gebouwen Niels Willems aan. “Nieuw is dat de opgewekte energie van deze panelen met andere gebouwen zoals het OCMW, de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke loods wordt gedeeld. Op die manier wordt de opgewekte energie maximaal zelf benut en gaan we duurzaam en financieel gezond om met energie.” "De installatie van de zonnepanelen kadert binnen het klimaatengagement dat we zijn aangaan" aldus schepen van milieu Griet Vande

Maatregelen tegen wateroverlast te Ransberg

Watering het Velpedal heeft in samenwerking met de gemeente Kortenaken een subsidie verkregen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om een beek ter hoogte van de Rectorijstraat (Ransberg) opnieuw open te leggen en te verleggen. Op die manier wordt wateroverlast in de omgeving vermeden. Burgemeester Kristof Mollu: “Ter hoogte van de Rectorijstraat werden een aantal huizen regelmatig geconfronteerd met wateroverlast. De oorzaak hiervan is de te kleine diameter van de ingebuisde beek en de lange overwelving van deze beek onder de Rectorijstraat op de Ransberg. Om dit probleem op te lossen wordt de beek opnieuw in open bedding gelegd en wordt de waterloop verlegd zodat de buffercapaciteit toeneemt. Deze werken kosten ca. 50.000 euro en worden voor 75% gesubsidieerd. De werken zullen vermoedelijk nog voor de zomer starten.” De gemeente heeft voor de omgeving van de Pottelbergstraat en Lindestraat in Hoeleden ook nog subsidieaanvraag lopen bij de Vlaamse Milieumaatschappij alsook voor de

Aquafin start met de bouw van een tweede zuiveringsstation in Kortenaken

Vanaf maandag 5 februari start Aquafin met de voorbereidende grondwerken voor de bouw van een tweede zuiveringsstation in de gemeente Kortenaken. De werken zullen in totaal een 2-tal jaar duren. “Vorig jaar werd aan rotonde De Hoef het eerste zuiveringsstation in de gemeente in gebruik genomen. Hierdoor wordt het afvalwater van 16% van de Kortenaakse gezinnen gezuiverd” geeft schepen van Milieu Griet Vandewijngaerden aan. “In de toekomst zullen er dan ook nog verdere rioleringswerken moeten gebeuren om het proper en het vuil water te scheiden. Bijkomend is het ook nodig dat Aquafin in onze gemeente een nieuw zuiveringsstation bouwt. Hiermee staren ze begin februari.” Het nieuwe zuiveringsstation komt op het einde van de Diestsestraat, nabij de grens met Halen en zal binnen een 2-tal jaar operationeel zijn. Dit zuiveringsstation zal het afvalwater afkomstig van het noordoostelijk deel van Kortenaken zuiveren. Het gaat hier dan om de Schansstraat, Diestsestraat, centrum Kortenaken en de

Lancering van digitaal loket "Opvang Vlaanderen"

Kortenaken zal mee intekenen op het digitaal loket "Opvang Vlaanderen". Doel hiervan is om het proces van het vinden van vooropschoolse kinderopvang (0 - 3 jaar) in Kortenaken en in de aangesloten buurgemeenten aanzienlijk te verbeteren. De gemeente Kortenaken, in samenwerking met vzw Storzo, zal in de nabije toekomst overschakelen naar een innovatief digitaal platform. Het digitale loket, bereikbaar via https://opvang.vlaanderen , stelt ouders in staat om eenvoudig en efficiënt opvanginitiatieven (onthaalouders, crèches en kinderdagverblijven) te ontdekken die aansluiten bij hun behoeften. De belangrijkste kenmerken van "Opvang Vlaanderen": Gebruiksvriendelijke zoekkaart: Ouders hebben toegang tot een intuïtieve zoekkaart die hen helpt bij het vinden van geschikte kinderopvanglocaties in de regio. Intergemeentelijk overzicht: Het platform biedt een volledig overzicht van alle beschikbare opvanginitiatieven in de omgeving, wat de zoektocht aanzienlijk vereenvoudigt.

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan voor voetbalclubs

Eind 2022 hebben het gemeentebestuur van Kortenaken en de twee voetbalclubs in Kortenaken, VS Kortenaken en SK Waanrode, een intentieverklaring ondertekend om samen te werken. Aangezien de mogelijkheden op de huidige locatie van VS Kortenaken in Hoeleden beperkt zijn, is er namelijk een dringende behoefte aan een alternatieve locatie. Als eerste stap is onderzocht of er op de huidige locatie van SK Waanrode in de Steenbergstraat een nieuw complex kon worden gebouwd voor één fusieclub. De voorlopige ontwerpen van het nieuwe complex op de Steenbergstraat zijn besproken met de voetbalclubs. Hieruit bleek dat de site van SK Waanrode te klein is en niet voldoet aan de eisen van de clubs, namelijk drie volwaardige velden en 120 parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur geeft aan dat de voorlopige ontwerpen kosteloos werden verstrekt. Lokaal bestuur Kortenaken heeft op de gemeenteraad van 25 januari dan ook de beslissing genomen tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij alternatieve

Nieuwe toekomst voor de kerk van Hoeleden: Bibliotheek en Buurthuis in het vooruitzicht

Op dinsdag 23 januari om 19u30 vond een belangrijke infosessie plaats over de herbestemming van de kerk van Hoeleden. Deze karakteristieke locatie staat op het punt om een opmerkelijke transformatie te ondergaan, waarbij ze een frisse invulling krijgt als bibliotheek en buurthuis. In 2020 schreef de gemeente Kortenaken zich in bij het "Projectbureau Herbestemming Kerken" van de Vlaamse Overheid. De kerk van Hoeleden werd geselecteerd als de meest geschikte onderzoekslocatie. Van de in totaal zeven parochiekerken in Kortenaken moet er voor vier op zoek worden gegaan naar een alternatieve bestemming, zoals vastgelegd in het kerkenplan, ontwikkeld door kerkraad KANA in samenwerking met de gemeente en het bisdom. Het voorgestelde herbestemmingsprogramma is ontstaan vanuit de behoefte aan een ontmoetingsplek in Hoeleden en de structurele uitdagingen van de huidige bibliotheek in Kortenaken. Na een zorgvuldige selectieprocedure is het gerenommeerde architectenbureau Urbain Architec

Kortenaken schenkt €3137 aan goede doelen tijdens Seniorenweek 2023

In een indrukwekkende blijk van solidariteit heeft de gemeenschap van Kortenaken een aanzienlijk bedrag van €3137 ingezameld voor het goede doel. De gulle bijdrage komt ten goede aan twee organisaties die zich inzetten voor de kwetsbaarsten in onze samenleving. Tijdens het Groot Seniorenfeest van de Seniorenweek van 2023, georganiseerd door de seniorenverenigingen en de gemeente Kortenaken, werd een bedrag van €2400 verzameld, waarvan €1200 is geschonken aan de Mediclowns. Deze organisatie verspreidt vreugde en afleiding onder zieke kinderen in Limburgse en Vlaams-Brabantse ziekenhuizen. Lothar Grob, een toegewijde Mediclown uit Ransberg, nam de cheque in ontvangst en benadrukte de impact van dit genereuze gebaar: "Dit jaar vieren de Mediclowns hun 25-jarig bestaan en deze donatie vormt een prachtige start voor ons feestjaar. Met dit bedrag kunnen we vele zieke kinderen bezoeken en hen een glimlach, plezier en vertier brengen." De overige €1200 is gedoneerd aan de Stichting A

Vrijwilligers van Kortenaken bedankt met een feest

De vrijwilligers van het Lokaal Bestuur Kortenaken werden getrakteerd op een heus vrijwilligersfeest. "Als gemeente en OCMW doen we een beroep op een 200-tal vrijwilligers in adviesraden, op activiteiten, voor de verjaardagsbezoekjes bij de ouderen, voor huiswerkbegeleiding, als chauffeur voor de minder mobielencentrale ... Om hen te bedanken organiseren we jaarlijks een vrijwilligersfeest" geeft burgemeester Kristof Mollu aan. "Dit is de derde editie van onze aangepaste formule waarbij we naast een optreden van een muziekgroep ook heerlijke tapas trakteerdn aan al de vrijwilligers. Door de organisatie van dit vrijwilligersfeest willen we iedereen bedanken die zich dagelijks inzet voor onze gemeente."

Openbaar onderzoek gestart voor rioleringswerken “VBR Waanrode”

Aquafin, Kortenaken, Bekkevoort en Fluvius plannen in de tweede helft van 2024 rioleringswerken in Waanrode. De werken starten aan het nog te bouwen waterzuiveringsstation aan de Eugeen Coolsstraat in Bekkevoort en schuiven zo op richting Waanrode. De rioleringswerken zullen gebeuren in de Klein Kempenseweg, Halensebaan, Tolkamerstraat en Boterbergstraat. Fluvius voorziet ook de aanleg van een gescheiden rioolstel in de Parelstraat en Steenbergstraat. Over het volledige traject van ca. 2 km worden zowel de riolering, de nutsleidingen als de weg vernieuwd. Burgemeester Kristof Mollu: "De bewoners werden in 2020 hierover voor het eerst ingelicht via een bewonersvergadering en intussen zijn de plannen finaal en in openbaar onderzoek gegaan. Door het project wordt het afvalwater van meer dan 100 woningen afgekoppeld van de waterlopen en wordt het gezuiverd. Bij het ontwerp van de regenwaterafvoer naar de waterlopen werd een bijkomende buffering met een capaciteit van 1.838.000 liter v

Straatkolken worden periodiek gereinigd

“Recent is nog maar eens bewezen dat het belangrijk is om de straatkolken periodiek te reinigen. Een proper rioleringsnet helpt in een vlotte doorstroming bij zware regenval,” zegt schepen van Milieu, Griet Vandewijngaerden. "Daarom reinigt een externe firma twee keer per jaar grondig alle straatkolken in Kortenaken. Bij meldingen van verstopte kolken doorheen het jaar, doet onze eigen technische dienst het nodige. Wanneer een straatkolk niet machinaal gereinigd kan worden, wordt deze gemarkeerd. De technische dienst gaat nadien ter plaatse en zal de kolk handmatig reinigen zodat de waterafloop gegarandeerd wordt." Mocht je merken dat een kolk doorheen het jaar verstopt is, meld dit dan via de website van de gemeente Kortenaken (Meldingen openbaar domein) of via technischedienst@kortenaken.be

Infosessie herbestemming kerk Hoeleden

Op dinsdag 23 januari om 19u30 organiseert het gemeentebestuur van Kortenaken een infosessie over de herbestemming van de kerk van Hoeleden in de kerk zelf. Deze unieke plek zal binnenkort een nieuwe functie krijgen als bibliotheek en buurtcafé. Reeds in 2020 schreef de gemeente Kortenaken zich in bij het “Projectbureau herbestemming kerken” van de Vlaamse Overheid. Hier werd de kerk van Hoeleden naar voor geschoven als meest geschikte onderzoekslocatie. In de gemeente Kortenaken zijn er in totaal 7 parochiekerken waarvan er 4 naar een andere bestemming moeten zoeken. Dit is bepaald in het kerkenplan dat opgesteld werd door kerkraad KANA in overleg met de gemeente en het bisdom. Schepen van erfgoed en gebouwen Niels Willems: “Het is een gekend fenomeen dat de kerken minder frequent bezocht worden en dus meer en meer in onbruik raken. We willen echter deze historische gebouwen die de identiteit van onze deelgemeenten mee bepalen zeker niet verloren laten gaan. Daarom zijn we samen met d

Kinderrommelmarkt in combinatie met een heus Repair Café!

De gemeente Kortenaken en de kindergemeenteraad organiseren op zondag 4 februari van 10u tot 13u een Kinderrommelmarkt in zaal Bergendal te Waanrode. Gelijktijdig vindt er ook een Repair Café plaatst waar defecte spullen kunnen worden hersteld. Wat kun je verwachten? Laat je verrassen door de creativiteit van lokale kinderen! Ze zullen hun eigen kraampjes runnen, vol met unieke schatten en snuisterijen. Van speelgoed tot boeken, er is voor elk wat wils. Betalen kan via een jetonsysteem, dus geen gedoe met echt geld! Heb je ook defecte spullen die een nieuw leven verdienen? Breng ze mee naar ons Repair Café! Onze handige experts staan klaar om te helpen bij reparaties en delen graag hun kennis. Schepen van Jeugd en Milieu Griet Vandewijngaerden: “Het is inspirerend om te zien hoe kinderen hun inventiviteit inzetten om zowel plezier te hebben als bij te dragen aan een milieubewustere samenleving. Samenwerken met kinderen is niet alleen een investering in hun toekomst, maar ook in de toek