Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2014 tonen

Prettige feesten!

2 punten van november opnieuw besproken op gemeenteraad van december

Donderdag werden de agendapunten die op de gemeenteraad van november waren verdaagd, opnieuw besproken op de gemeenteraad van december: Belastingsreglement voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten: Ik had in november voorgesteld om de handelaars van Kortenaken enkele malen per jaar vrij te stellen van deze belasting maar de wetgeving laat dit niet toe. De reden hiervoor is dat het gelijkheidsbeginsel tussen een handelaar van Kortenaken en een handelaar van buiten Kortenaken anders geschonden zou worden.  Belasting op masten en pylonen (hoger dan 15m): Stefaan had vorige maand enkele bezwaren geuit omtrent dit reglement. Aan een deel van deze bezwaren werd tegemoet gekomen. Zo wordt er nu op vraag van onze fractie een vrijstelling voorzien voor masten en pylonen die gebruikt worden voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen. Verder kan het college nog bijkomende vrijstellingen geven in geval van betwisting. Omdat er deels t

Donkere decembermaanden

Op 14 december 2006 ging rond 23u bij mijn thuis de bel... Mijn nonkel kwam me vertellen dat ons neef wat verder op de Krawatenstraat net een ongeval had gehad. We gingen dan ook onmiddellijk tot daar maar alle hulp kwam te laat. Peter had door het slechte weer niet gezien dat er een vrachtwagen op straat stond geparkeerd en was op deze vrachtwagen ingereden... Vorige week, dezelfde periode van het jaar, dezelfde vrachtwagen en opnieuw gebeurde er ongeveer hetzelfde ongeval met ook een ernstige afloop... Een brommertje had de vrachtwagen niet opgemerkt en kwam er onder terecht. De dag voordien had mijn mama mij nog een sms gestuurd "voorzichtig hier op straat want de camion staat weer op straat en je ziet hem bijna niet staan" . Omdat het niet mogelijk is om vrachtwagens te verbieden om op straat te staan als men in orde is met de wegcode en sommigen ook geen andere mogelijkheid hebben, stelde ik op de vorige gemeenteraad dan ook voor om vanuit het gemeentebestuur een b

Constructief oppositiewerk

Naast de verdaging van het agendapunt over het niet-geadresseerde drukwerk naar de volgende gemeenteraad (zie eerder op mijn blog) wordt ook het agendapunt over de belasting op masten en pylonen verdaagd . Schepen van financiën (Paul Francen, Open-VLD) lichtte toe dat dit reglement er op initiatief van de gemeentesecretaris komt en er op die manier een belasting van €2500 wordt geheven op elke mast of pyloon die meer dan 15m hoog is. Stefaan Devos haalde enkele “mankementen” en hiaten in deze beslissing aan. Omdat het niet de bedoeling kan zijn om bijvoorbeeld verlichtingsmasten aan voetbalterreinen of paardenweides te belasten, stelde Stefaan namens CD&V met succes voor om het voorstel te herwerken zodat dit als uitzondering wordt opgenomen en de andere hiaten weggewerkt kunnen worden.

Het hart op de tong hebben

Opvallende uitspraak van schepen Nadine Veulemans (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad naar aanleiding van mijn vraag over de rechtzetting van de verslaggeving van de gemeenteraad van oktober. In de bespreking over de inplanting van de KMO-zone was namelijk opgenomen dat de meerderheid momenteel werkt met de voorkeur voor de inplanting van deze zone aan de Tiense straat . Dit moet natuurlijk de Tiense steenweg in Waanrode zijn en niet de Tiensestraat in Kortenaken. Schepen Veulemans zei letterlijk "uiteraard is het de Tiensesteenweg want ik woon op de Tiensestraat" ... Een pijnlijke uitschuiver of zou er een spreekwoord van toepassing kunnen zijn...

Met een korreltje zout

Vermeld worden door Kris Peeters... Een natte droom voor elke CD&V'er ;-) Die eer viel mij vandaag te beurt op de blog van Kris met een foto die ik hem gisteren bezorgde. Met de fijnzinnige pen zoals hij dat altijd doet, is ook nu de foto van de nodige commentaar voorzien. Ben je ook benieuwd? Surf dan naar  http://deanderekrispeeters.wordpress.com/ Ter info, deze Kris Peeters is ook bekend als De Andere Kris Peeters  en heeft dus niets met CD&V te maken.  Hij is auteur van o.m. 'Het voorruitperspectief'', 'De file voorbij' en 'Weg van Mobiliteit' en een gekende Vlaamse mobiliteitsdeskundige.

Voltallige gemeenteraad dient bezwaar in tegen brandweerhervorming

Kortenaken zal door de brandweerhervorming per jaar  €45000 meer moeten bijdragen terwijl er niets verbetert aan de dienstverlening. Stefaan Devos haalde namens CD&V aan dat sommige delen van onze landelijke en grote gemeente in een grijze vlek blijven zitten waar de aanrijtijden van de brandweer te hoog blijven. Bijkomend is het onaanvaardbaar dat sommige gemeenten beduidend minder moeten betalen terwijl er net in die gemeenten een hoger risico op brand is. Naast de toename in de bijdrage worden er in de toekomst ook nog extra kosten aangerekend voor bijvoorbeeld het keuren van evenementen, het wegnemen van bijennesten, … Omdat uit het debat tijdens de gemeenteraad bleek dat meerderheid en oppositie op dezelfde lijn zaten, wordt er nu op voorstel van Stefaan een gezamenlijk bezwaar ingediend bij de gouverneur.

Steun aan de lokale middenstand

Op de jongste gemeenteraad vroeg ik een aanpassing aan het belastingsreglement voor de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. Net zoals in het verleden wordt er voor de periode 2015-2018 een belasting geheven op dergelijke producten (lees reclamebladen). Het tarief bedraagt 0,020 euro per bedeeld exemplaar en hier zijn we het nog steeds mee eens. We hebben echter voorgesteld om naast de vrijstelling voor o.a. socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen ook  een vrijstelling te voorzien voor ondernemers van Kortenaken . Op deze manier zou onze eigen lokale middenstand enkele keren per jaar gratis een flyer of iets dergelijks kunnen verspreiden in Kortenaken. De meerderheid was het voorstel genegen en het punt werd van de agenda gehaald zodat men kon nagegaan hoe dit best wordt opgenomen in het reglement.

“His memory is as dear today, as in the hour he passed away.”

Dit jaar herdenken we meer dan ooit de veldslag van 14-18. Vorige week werd in de bibliotheek de tentoonstelling  “100 jaar groote oorlog”   geopend en vanmorgen vond een kerkelijke herdenking plaats in de Kerk van Kortenaken. Nadien verzamelden we aan het oorlogsmonument voor het gemeentehuis en werd door de fanfare de “Last Post” gespeeld.  We gedenken jaarlijks hen die hun leven gaven voor onze vrijheid en als inwoner van Kortenaken en als gemeente toonden we onze appreciatie voor de vaandeldragers en de organisatie (Koninklijke Nationale Strijdersbond van België afdeling Groot-Kortenaken) van deze herdenking. De voorzitter van de gemeenteraad (Patrick Vandijck) had enkele mooie woorden in zijn toespraak: “Regelmatig kom ik in de Westhoek. Het kleine stukje België achter de IJzer. Een tijdje geleden heb ik de toeristische autoroute “Vrij Vaderland” gereden. Deze loopt langs verschillende historische plaatsen in de omgeving van Veurne, de omgeving achter de frontlijn van 14-18. D

"Samen pakken we de toekomst vast!"

De Sint is al een tijdje aanwezig in folders en in winkels en stilaan komt ook de kerstboom tevoorschijn. Dus ook voor ons het signaal om onze eindejaarscampagne in Kortenaken voor te bereiden. Deze week hebben we met ons bestuur enkele foto's genomen  en vandaag maakte ook CD&V nationaal de campagneslogan bekend: "Samen pakken we de toekomst vast!" Onderstaande foto is afgelopen donderdag genomen en blijkbaar hebben we met een deel van onze jongeren een extra zintuig want dit beeld illustreert de slogan eens te meer ;-)

Leren parkeren?

Het valt me op dat niet alle bestuurders de wegcode even goed kennen en dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Zo ook op het Dorpsplein in Kortenaken waar men regelmatig op de fietspaden parkeert of op de rijbaan waar er een (onderbroken) witte lijn is getrokken. Dit is verboden en zorgt ervoor dat fietsers moeten uitwijken of leidt ertoe dat het kruispunt soms vast komt te zitten omdat de doorgang geblokkeerd is. Daarom even citeren uit de wegcode: Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod Het is verboden een voertuig te laten s t ilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid : 1° onverminderd artikel 23.4, op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering; 2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht z

Hoe zit het met de KMO-zone?

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was de KMO-zone bij alle partijen een hot item! De N-VA had in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat “een nieuwe KMO-zone noodzakelijk is om de bedrijvigheid in Kortenaken te stimuleren en dat de locatie nabij de belangrijkste invalswegen moet liggen waarbij een vlotte verbinding met de snelwegen onontbeerlijk is” . De Open-VLD ijverde in haar programma naar “ruimte voor zelfstandigen en KMO’s” en wist op het verkiezingsdebat op de vooravond van de verkiezingen een locatie te kennen maar wou ze toen niet vertellen. Bovendien is de creatie van een KMO-zone ook in de beleidsverklaring van de huidige meerderheid opgenomen: “[…] In een afzonderlijk RUP zal (zullen) de KMO-zone(s) voorzien worden. De realisatie van deze zone(s) krijgt prioriteit maar zal gebeuren in overleg met de omwonenden waarbij de doelstelling moet zijn zo weinig mogelijk hinder te creëren.” Omdat we signalen opvangen dat sommige Kortenaakse bedrijven stilaan uitkijke

"Postbakjesdieven" op het gemeentehuis?

Afgelopen woensdag ben ik de voordrachtsakte van de nieuwe schepen gaan inkijken en ik wilde ook mijn postvakje dat in een apart lokaal op het gemeentehuis staat leegmaken. Toen ik aan de balie op het gemeentehuis stond, hoorde ik dat de burgemeester binnenkort opnieuw zou koken voor het personeel en de raadsleden. Ik vroeg dan ook of de uitnodiging al was verdeeld. Men zei mij dat de uitnodiging in ons postvakje lag, maar toen ik dit ging leegmaken lag de uitnodiging er niet in. Nochtans had het personeelslid dat aan de balie stond de briefjes er zelf in gelegd. We zijn nadien alle bakjes van onze fractie gaan controleren en enkel Stefaan Devos en Michel Vander Velpen hadden een uitnodiging en ook één raadslid van de Spa Plus fractie. Daarom heb ik samen met het personeelslid opnieuw de uitnodigingen in de postbakjes gelegd. Mijn verbazing was dan ook zeer zeer groot toen ik een dag later moest vaststellen dat de uitnodigingen opnieuw waren verdwenen bij alle 9 raadsleden van de oppo

Ontslag N-VA raadslid Struys (OCMW)

Na het vrijwillige ontslag van N-VA schepen Benny Hermans doet nu ook N-VA OCMW-raadslid Danny Struys omwille van dezelfde reden afstand van zijn zetel in de OCMW-raad. De combinatie tussen werk en politiek blijkt ook voor hem zeer moeilijk. Danny was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 lijstduwer (233 voorkeurstemmen) en stond toen ook op de provinciale kieslijst. Ik kan begrip opbrengen voor deze beslissing maar naar continuïteit zijn zo'n wissels niet goed. Neem daarbij nog het feit dat er in januari 2016 drie nieuwe schepenen van Open VLD komen alsook een nieuwe burgemeester waardoor de ploeg helemaal verandert.

“Dorp aan de Velpe”

Met het masterplan “Dorp aan de Velpe” is er voor Kortenaken centrum een langetermijnvisie uitgewerkt waardoor de 2e fase van de vernieuwing van het centrum ingezet kan worden. Dit Masterplan is geen kant en klaar plan   (in de zin van een bouwplan) maar wel een houvast voor de gemeente voor de komende jaren (10, 20, 30 jaar). Enkele elementen die in het Masterplan zijn opgenomen zijn de volgende: Vergroening van de parking aan Den Hoek + promotie van de parking voor leerkrachten en personeel gemeentehuis + creatie van doorsteek tussen de Hoekstraat en de Tiensestraat Het dorpsplein en de omgeving (Dorpsplein zelf, Hoekstraat, Schoolstraat en begin Tiensestraat) wordt als zone 30 ingericht waar de auto te gast is en waarbij er meer aandacht gaat naar samenhang en verblijfskwaliteit Er zullen poorten aangelegd worden die de overgang van de bebouwde kom en de kern markeren (aan de Krawatenstraat, Diestsestraat, Schansstraat en Tiensestraat) Toegankelijk maken van de kern voor trage

CD&V vraagt behoud GROSK

Aan de GROSK (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) werd meegedeeld dat de gemeente spaarzaam moet omgaan met de middelen en werd er aangegeven dat er gesnoeid moet worden in verschillende beleidsdomeinen. De bovenlokale subsidie van ca. 16.000 euro per jaar valt weg en om die reden heeft het college voorgesteld om de GROSK af te schaffen. In de toekomst zou de GROSK zich wel nog kunnen positioneren als een werkgroep binnen de cultuurraad maar niet meer als een zelfstandige raad.  Op de vorige gemeenteraad vroeg Tuur namens onze fractie waarom de GROSK in haar huidige werking afgeschaft moet worden en waarom het herleid wordt tot een werkgroep binnen een overkoepelende adviesraad. Er worden namelijk nog budgetten voorzien tot maximaal 6000 euro per jaar (3000 euro voor werkingskosten en 3000 euro voor stages, inleefreizen en projecten). Dus waarom moet de huidige werking opgedoekt worden? De bevoegde schepen Nadine Veulemans heeft op de zitting geantwoord dat dit opni

Schepen Benny Hermans doet afstand van zijn mandaa

De gemeenteraad van gisteren eindigde op een verrassende wijze. Nadat de voorzitter de raad had gesloten nam schepen Benny Hermans (N-VA) het woord en deelde mee dat hij omwille van professionele redenen afstand doet van zijn mandaat. Benny werd in 2012 met 245 voorkeurstemmen verkozenen en had als schepen verschillende bevoegdheden: sport, onderwijs, kinderopvang, ICT, communicatie, kerkbesturen, tewerkstelling. Tijdens de gemeenteraad en ook daarbuiten viel het op dat Benny zijn dossiers steeds goed beheerste en wist waarover het ging. We hebben hem gisteren dan ook bedankt voor zijn inzet sinds 1 januari 2013. Benny zal als schepen worden vervangen door Nancy Maris die de 3e opvolger van de N-VA is en 214 voorkeurstemmen behaalde in 2012. Alle succes aan haar gewenst!

Daar brandt de lamp (niet meer?)

Het hoeft weinigen te verbazen maar ook Kortenaken ligt in een van de zones die wordt afgekoppeld ALS een stroomtekort komt. Het woordje ALS is natuurlijk van zeer groot belang want men zal er alles aan doen om dit te vermijden. En ALS de nood dan toch groot is, dan is de afsluiting van het stroomnet beperkt tot ca. 3 uur (’s avonds). Een afschakeling wordt vooraf gepland waardoor men geïnformeerd wordt en maatregelen kan treffen en is dus verschillend van een black-out. Niettemin worden er noodplannen gemaakt om voorbereid te zijn op sommige noodsituaties en dit zowel op nationaal als lokaal niveau. Volgens de huidige gegevens worden er mogelijks 69 distributiecabines op ons grondgebied afgesloten en zitten we in zone 5 wat betekent dat we de tweede schijf/zone zijn die wordt getroffen (in totaal zijn er 6 zones + 1 zone die buiten het afsluitgebied ligt). Op de vorige gemeenteraad hebben we hierover ook vragen gesteld want dit is voor elke burger een probleem: hoe eten maken,