Doorgaan naar hoofdcontent

Voorstelling meerjarenplan 2020-2025

Op de gemeenteraad van 17 december stelde de CD&V-, N-VA- en SP.a-meerderheid haar beleidsnota en meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente, het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf voor. Dit wordt ook aan de inwoners en adviesraden toegelicht op donderdag 13 februari. "Deze nota's kwamen tot stand na hard werken, overleg met het management, personeel en collega’s uit het schepencollege en de voltallige meerderheid" aldus burgemeester Stefaan Devos (CD&V). "We hebben de afgelopen maanden een lange weg afgelegd en zijn verheugd een financieel positief meerjarenplan te kunnen voorleggen. In de bestuursperiode 2020-2025 wordt fors geïnvesteerd in openbare werken, meer specifiek de verdere realisering van de gescheiden riolering. Liefst 39,4 miljoen euro aan investeringen en toch sluiten we af met een positief beschikbaar budgettair resultaat van 3.236.962 euro en tevens een overschot op de begroting van 428.225 euro. Dit betekent dat de volgende bewindsploeg (na 2025) voldoende middelen zal hebben om te werken en ongeveer 10.000.000 euro kan lenen om verdere projecten mee te financieren.”

Leefbare dorpskernen, betere dienstverlening en zelfstandigen ondersteunen
Kortenaken doet de nodige investeringen zodat het een leefbare gemeente blijft, met ruimte voor alle inwoners. Schepen Niels Willems (N-VA): “We plannen in Kersbeek de inrichting van de voormalige voetbalterreinen als recreatiezone, in Hoeleden willen we het Breugelhuis terug leven inblazen en in Waanrode wordt het Torendraaiersplein volledig vernieuwd. Daarnaast willen we van centrum Kortenaken een volledig toegankelijke kern maken met speciale aandacht voor onze senioren.”

Ook de dienstverlening naar de burger toe wordt gemoderniseerd door het gemeentehuis aan te passen. Hier wordt budget voorzien voor ontvangstlokalen met extra privacy, een snelloket en meer diensten die op afspraak werken.

“Een specifieke doelgroep waar we op inzetten deze legislatuur zijn onze zelfstandigen” gaat Willems verder. “Met de oprichting van een middenstandsraad zijn we reeds goed gestart en ook de invoering van een handelsgids en middenstandscheques staan op de agenda. Jaarlijks zijn ook budgetten voorzien om onze ondernemers te ondersteunen.“

Een sterke vrijetijdswerking
De komende jaren zal de gemeente sterk inzetten op het welbevinden van alle inwoners. Om dit te realiseren komt er extra personeel op de vrijetijdsdienst. Schepen Griet Vandewijngaerden (SP.a): “Een nieuwe programmatie van podiumkunsten onder de naam Plankenkoorts hebben we recent voorgesteld. Voor onze kinderen plannen we een jaarlijks kindermuziekfestival en investeren we in meer groene buitenspeelruimte. De realisatie van een speeltuintje in Hoeleden is al voorzien in 2020, Waanrode komt in 2021 aan de beurt en in 2022 een speelpleintje in Kersbeek. Ook de bibliotheek zal de komende jaren sterk inzetten op kinderen en jongeren. Concreet staat het project ‘boekstart’ voor baby’s en peuters gepland, voorleesmomenten en een bibliotheekkamp voor jongeren. Tot slot geven we gedichten een plek in de openbare ruimten.”

De verenigingen zijn en blijven de belangrijkste partner in de vele initiatieven om mensen samen te brengen. “Voor hen wordt er gewerkt aan het vereenvoudigen van subsidieaanvragen en het optimaliseren van de logistieke ondersteuning (o.a. opbergruimten). Voor de promotie van de verenigingsactiviteiten plannen we de volgende jaren de plaatsing van digitale infoborden in de deelgemeenten. En zaal Den Hoek wordt uitgerust met een terras” aldus Vandewijngaerden.

Bewegen is gezond en milieuvriendelijke mobiliteit binnen de gemeente bevorderen, is voor dit bestuur belangrijk. Het opwaarderen van trage wegen is dan ook één van de topprioriteiten, met als kers op de taart de aanleg van een wandelpad langs De Velpe. Daarnaast wordt het sportaanbod in de sporthal verder uitgebouwd en beter bekend gemaakt en wordt er ingezet op buitensporten (o.a. aanleg Finse piste).

Investeringen in openbare (wegen)werken en focus op communicatie
“Deze legislatuur wordt er fors geïnvesteerd in openbare (wegen)werken gekoppeld aan rioleringswerken. Hiervoor doen we als gemeente een beroep op maar liefst 31,3 miljoen euro bovenlokale subsidies" aldus schepen Kristof Mollu. "Zo wordt in 2020 het kruispunt Tiensesteenweg (N29) – Klipgaardestraat heraangelegd en komen er verkeerslichten en afslagstroken zodat de verkeersveiligheid van dit gevaarlijke kruispunt verbetert. Verder starten ook de werken in Miskom-Dorp en in de Heerbaan in Kersbeek-Miskom waarbij de volledige rijweg wordt vernieuwd. Langs de Heerbaan worden ook fietspaden aangelegd. Na realisatie van de Heerbaan wordt er in Miskom nieuwe riolering en een nieuwe rijweg aangelegd in de Wittebos, Leedsevroente, Terbeck, Hanenstraat en Meyenberg alsook in de Nieuwstraat, Beekstraat en Kersbeek-Dorp in deelgemeente Kersbeek. In Waanrode wordt de Halensebaan tussen de N29 en de Klipgaardestraat aangepakt en wordt er gescheiden riolering en een nieuw wegdek aangelegd in de Tolkamerstraat en de Boterbergstraat met de bijhorende zijstraten. Tot slot wordt de verbindingsriolering “Dries” uitgevoerd in de Braamstraat, Lindestraat, Driesstraat en in een gedeelte van de Neerlintersesteenweg. Van deze gelegenheid maken we ook gebruik om over de volledige Neerlintersesteenweg aan beide zijden vrijliggende fietspaden in asfalt aan te leggen die voor 90% ofwel 1.530.000 euro worden gesubsidieerd.”

Daarnaast zal het gemeentelijke budget voor het onderhoud van gemeentewegen en fietspaden deze legislatuur ook fors opgetrokken worden tot 2.112.000 euro waarvan 912.000 euro gesubsidieerd wordt uit het Plattelandsfond. “Al deze werken zullen helaas gepaard gaan met hinder maar deze beperken we zoveel als mogelijk door het afstemmen van de werken, door overlegmomenten met de buurtbewoners en lokale handelaars en door een wijkvertegenwoordiger aan te duiden. Verder zetten we – zoals dit jaar ook al is gebleken – zeer sterk in op een doorgedreven gemeentelijke communicatie via sociale media, de eigen website die wordt vernieuwd, het vernieuwde infoblad, bewonersbrieven en persartikels. Een verhoogde interne én externe communicatie is trouwens een zeer belangrijke doelstelling die in alle beleidsdomeinen merkbaar zal zijn” besluit Mollu.

“Ook aan de mensen die niet meer in ons midden zijn, wordt gedacht. We zijn fier op onze goed onderhouden begraafplaatsen maar wat meer groen en verfraaiing is zeker welkom, ook de aanleg van een Sterre weide is een prioriteit” vult schepen Vandewijngaerden aan. “In het kader van ons klimaatengagement hebben we besloten om versneld tegen 2024 alle openbare verlichting om te bouwen tot LED-verlichting.”

Een sociaal Kortenaken
Het welzijn van de Kortenaakse burgers zal centraal staan volgens schepen van Welzijn Annita Vandebroeck (CD&V): "Het OCMW en de gemeente worden vanaf deze legislatuur geïntegreerd en hiervoor is het project GO2020 opgestart. De mogelijkheden voor een herlocalisatie worden ook bekeken. Hiermee willen we een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. We blijven inzetten op de ondersteuning van kansarme gezinnen en trachten via vroegdetectie kwetsbare doelgroepen van in het begin bij te staan. Via een samenwerkingsovereenkomst met STORZO (o.a. Het Huis van het Kind) zetten we in op gezinsondersteuning en o.a. via de thuisdiensten, de mobiele ambtenaar en het project 'Je staat niet alleen' garanderen we de zelfredzaamheid van onze senioren."