Doorgaan naar hoofdcontent

N-VA & Open-VLD/GBL-meerderheid willen geen kleur bekennen ivm fusies

Naar aanleiding van het evaluatierapport dat het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft opgesteld, had ik namens de CD&V-fractie een motie geagendeerd op de gemeenteraad van vrijdag 25/04/’14. Het rapport geeft aan dat er zo spoedig mogelijk werk gemaakt moet worden van selectieve fusies op basis van ‘gestuurde’ vrijwilligheid bij gemeenten die kleiner zijn dan 15.000 inwoners. Vanuit de CD&V-fractie wilden wij - net zoals andere lokale CD&V-afdelingen - onze bezorgdheid overmaken aan de Vlaamse Overheid omdat het rapport verschillende onbewezen stellingen bevat. De SP.a Plus-fractie wilde onze motie steunen maar de meerderheid heeft bij monde van de voorzitter van de gemeenteraad (Patrick Vandijck, Open-VLD/GBL) tijdens de gemeenteraad een amendement ingediend op de motie.

De meerderheid was van oordeel dat de motie weinig zin heeft omdat de regering in lopende zaken is gegaan. Vanuit de CD&V wilden we echter net benadrukken dat deze motie wel belangrijk is want dat het thema van de fusies een onderwerp zal zijn tijdens de onderhandelingen na 25/5. De meerderheid stelde in het amendement voor om een gemeenteraadscommissie op te richten (waarbij elke fractie enkele vertegenwoordigers heeft) die de actualiteit rond de fusies volgt en die de motie zal behandelen. Hierop hebben we de vergadering even laten schorsen. Na de schorsing hebben Griet Vandewijngaerden namens de SP.a Plus-fractie en ik namens de CD&V aangegeven dat we vragen stellen bij de correctheid van het amendement omdat de goedkeuring van het amendement betekent dat de CD&V-motie niet meer ter stemming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierdoor kunnen we bovendien alleen maar concluderen dat de meerderheid in het openbaar geen uitspraken wenst te doen over fusies en het in de achterkamers wenst te bespreken. Of betekent dit dat men in alle stilte bezig is met een fusie? Vanuit CD&V willen wij echter duidelijk aangeven dat we geen voordelen zien in een fusie en we tegen een impliciete of expliciete fusie zijn zoals het rapport voorstelt. Door de motie wilden we dan ook aan de Vlaamse Overheid onze bezorgdheden overmaken. Jammer dat de meerderheid geen kleur durft te bekennen in Kortenaken!