Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

vrijdag 31 maart 2017

Lente-BBQ op zondag 9/4

Op zondag 9 april (tussen 16u30 en 21u) vindt de lentebarbecue van CD&V Kortenaken plaats in zaal Bergendal. Je kan komen genieten van 9 soorten BBQ-vlees, aangevuld met een groentebuffet en sausjes. Voor de vegetariërs is er ook een aangepast assortiment. Volwassenen betalen €16 en kinderen €9.

Inschrijven voor de lente-BBQ kan bij de gemeente- en OCMW-mandatarissen, bij het CD&V bestuur of via eetdag@cdenvkortenaken.be. Je mag mij uiteraard ook altijd een mailtje sturen (kristof.mollu@gmail.com). 

woensdag 29 maart 2017

Proefopstelling verwijderd

Vorige week donderdag kaartte ik namens CD&V bij hoogdringendheid de proefopstelling op de Neerlintersesteenweg in Hoeleden aan (zie hieronder). Gisteren is na overleg met de politie en de technische dienst de proefopstelling al na amper één week verwijderd. Dat lijkt mij een logisch gevolg want de opstelling was totaal onduidelijk en jammerlijk gebeurd waardoor ze onveilig was. Een zelfverklarende weg waarbij weggebruikers weten wat van hen wordt verwacht is namelijk een van de basis uitgangspunten van een veilig wegontwerp. Vandaar dat ik ook de suggesties in die zin had opgesteld.

zaterdag 25 maart 2017

Slalommen op de Neerlintersesteenweg..

Op de verkeersraad is de snelheid van voertuigen op de Neerlintersesteenweg in Hoeleden al regelmatig besproken en het voorstel was om via een proefopstelling enkele wegversmallingen te plaatsen. Afgelopen dinsdag werden de versmallingen uitgevoerd maar de snelheid is pas op donderdag van 70 naar 50 km/u gebracht. Het zou uiteraard logischer zijn geweest om eerst de snelheidslimiet te verlagen alvorens men - zoals nu uitgevoerde - gevaarlijke wegversmallingen aanbrengt.

Afwisselend zijn er nu links en rechts van de rijbaan door middel van slechts één plastic paaltje  rijbaanversmallingen aangebracht. Deze paaltjes zijn zelfs door de dag amper zichtbaar omdat ze een diameter hebben van ca. 20 cm. Op de gemeenteraad van donderdag stelde ik bij hoogdringendheid enkele verbeteringen voor (ik heb dat lijstje namens CD&V ook schriftelijk aan de burgemeester en de bevoegde schepen overgemaakt):
  • Het was in eerste instantie beter geweest om twee à drie paaltjes te gebruiken zodat er visueel een lijn ontstaat die duidelijk herkenbaar is voor bestuurders. Op die manier zou de wegversmalling dan ook een echte versmalling zijn en zou de voorrangssituatie op een natuurlijke manier voor de weggebruikers duidelijk zijn. Door slechts een beperkte wegversmalling aan te brengen, lijkt het alsof men nog met twee langs elkaar kan kruisen maar dat is in de praktijk niet mogelijk. 
  • Vermits de voorrangssituatie nu niet op een natuurlijke manier overkomt bij de bestuurders, zou extra signalisatie in de vorm van de gekende opstaande rood-zwarte-witte pijlen (verkeersbord B19 en B21) aangewezen zijn. Deze borden zijn volgens de wegcode in deze situatie niet verplicht maar het zou wel tot veel meer duidelijkheid leiden.
  • Het plaatsen van een bordje "proefopstelling" zou misschien ook wat soelaas bieden, maar veel gaat dat natuurlijk niet uitmaken.
  • Momenteel heeft men reflectoren (ik vermoed zelfs fietsreflectoren?) op de verkeersborden geplaatst met als doel een betere zichtbaarheid te bieden, maar wettelijk mag dat niet
  • Doordat men het verkeersbord aan het paaltje heeft bevestigd, is het paaltje zelfs nog slechter zichtbaar (de retroreflecterende strook van het paaltje is niet meer zichtbaar).
De uitvoering dateert van dinsdag en donderdag waren er al twee paaltjes aangereden. Ik ondersteun zeker het idee om de snelheid op de Neerlintersesteenweg te verminderen alsook het idee om met een proefopstelling te werken. Het probleem is namelijk al langer gekend en de buurtbewoners klagen er terecht over voertuigen die te hard rijden. Maar als men dergelijke opstellingen doet dan moet ze de situatie niet nog gevaarlijker maken. Hieronder enkele foto's van de eerder amateuristische opstelling...vrijdag 24 maart 2017

Organogram triple bis

Sinds juni 2013 werkt de gemeente aan een organogram van het gemeentepersoneel en het werd hiertoe ook al eens aangemaand door de gouverneur. Op de gemeenteraad van januari van dit jaar stond het punt ook geagendeerd maar het werd er toen afgehaald. Op de raad van gisteren werd het wel besproken. Als oppositie waren we al geruime tijd vragende partij omdat het personeelskader reeds sterk is gewijzigd (verschillende nieuwe aanwervingen reeds uitgevoerd of gepland. Het was echter wel opvallend dat men nog steeds fouten in het organogram had staan. Sommige huidige personeelsleden waren bijvoorbeeld niet opgenomen of de personeelsbezetting van sommige diensten klopte niet. Toch zeer betreurenswaardig dat men nog steeds dergelijke fouten maakt als je weet dat men hier bijna 4 jaar mee is bezig geweest. Omwille van die reden hebben we (net als de SP.a Plus-fractie) ons onthouden bij de stemming.

maandag 20 maart 2017

Vlaams Congres Verkeersveiligheid - Vrachtverkeer uit scholen?

Vandaag vond in Brugge het Vlaams Congres Verkeersveiligheid plaats met ongeveer 350 deelnemers. Dit congres stond in teken van 'Meer samenwerking, minder verkeersslachtoffers'.

Een dag waarop ik veel bekende gezichten ben tegenkomen maar ook knappe projecten heb gehoord. Zo heeft Kortrijk een "Werftransportcharter" in het leven geroepen. De bouwsector verbindt zich op het grondgebied van Kortrijk om geen werftransport in de schoolomgevingen toe te laten tijdens de begin- en einduren van de scholen. Verder is er ook geen werftransport met de tractor in de bebouwde kommen en de schoolomgevingen. En worden er inspanningen gedaan om de werfroutes proper te houden. Een knap project dat resulteert in een duidelijk verkeersveiligheidsvoordeel.

In Kortenaken zijn er niet veel werven maar dergelijk charter zou misschien wel een goed idee zijn om met de lokale bedrijven (uit Kortenaken en buurgemeenten) op te stellen zodat het zwaar verkeer aan de schoolpoorten vermindert. We merken verder ook dat de kilometerheffing voor het vrachtverkeer resulteert voor extra vrachtverkeer aan de Kortenaakse schoolpoorten. Daarom dat dit laatste ook wordt meegenomen in het nieuwe mobilliteitsplan van onze gemeente. Hiervoor zijn we midden vorige week samengekomen.


dinsdag 14 maart 2017

Fietspad N29 en kruispunt met KlipgaardenstraatIn het indicatief investeringsprogramma 2018-2019 van het  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat dat er in 2019 op de N29 ter hoogte van Kortenaken werken zullen plaatsvinden. We hebben in Kortenaken slechts één gewestweg op ons grondgebied en dat is de Tiensesteenweg. De aansluiting van de steenweg met de Klipgaardestraat is al jaren een punt dat als gevaarlijk wordt ervaren. Het is volgens mij dan ook een goede zaak dat men budgetten voorziet voor het onderhoud van de fietspaden op de N29 en de aanpak van het gevaarlijk kruispunt met Klipgaardenstraat.

Ik had Vlaams Parlementslid Karin Brouwers (ook van CD&V) gevraagd of zij wist wat de werken inhielden want concrete plannen zijn er nog niet. Karin Brouwers zit namelijk in de commissie mobiliteit van de Vlaamse Regering en heeft hierover een vraag gesteld aan de bevoegd minister (Ben Weyts (N-VA)). De bestaande aanliggende verhoogde fietspaden zijn in zeer slechte staat en zijn daarom dringend aan herstelling toe. Deze zullen dan ook binnen hun huidige vorm vernieuwd worden. Het kruispunt zal op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) besproken worden, waar alle betrokken stakeholders er in principe naar streven om in consensus te bepalen welke aanpassingen wenselijk zijn om de veiligheid te verhogen. Op dit moment kan niet worden vooruitgelopen op wat in de PCV zal worden beslist maar de vermoedelijke aanbesteding staat gepland in het jaar 2019.

Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Om deze redenen wil CD&V de fiets de plaats geven waarop hij recht heeft: als koning van de weg. Veilige fietspaden zijn hierin uiteraard belangrijk.

dinsdag 7 maart 2017

Ontevreden inwoners HeerbaanGisterenavond vond de infoavond over de Aquafinwerken in Kersbeek-Miskom plaats. Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor en de werken starten (vermoedelijk) in het voorjaar van 2019 en hebben als einddatum najaar 2020. Dit was een eerste infoavond en er waren circa 130 buurtbewoners aanwezig die langs het traject Bauwelstraat, Heerbaan (tot Beekstraat), Hanestraat en Miskom-Dorp wonen. Op het kaartje hierlangs zie je waar er wordt gewerkt:
  • geel = rioleringswerken en volledig nieuw wegdek + fietspaden aan beide zijden
  • grijs = rioleringswerken + wegdek hersteld in oorspronkelijke staat. 

Samen met de rioleringswerken zal de gemeente het wegdek en de fietspaden op sommige plaatsen vernieuwen. Op Miskom-Dorp (inclusfief het onveilig kruispunt met de Heerbaan) en in de Heerbaan tussen de Velpebrug en het kruispunt met de Groenstraat tot aan de kapel (inclusief dit ruime kruispunt) wordt het wegdek in asfalt aangelegd en komen er aan beide zijden fietspaden. Op zich een zeer goede zaak want veilige fietspaden ontbreken hier momenteel en het wegdek is aan vervanging toe. De rest van de Heerbaan wordt echter niet vernieuwd. Daar waar de rioleringsbuizen in de weg komen te liggen wordt het betonnen wegdek van de Heerbaan wel in haar oorspronkelijke staat hersteld. Maar vele bewoners begrepen – net als ik – niet dat de zeer slechte fietspaden op een gedeelte van de Heerbaan niet worden heraangelegd. Op sommige plaatsen zijn deze in erbarmelijke staat. Fietsen is er quasi niet mogelijk door losliggende dallen of omhoog gekomen riooldeksels. Een gemiste kans van de huidige Open VLD - N-VA-meerderheid want het studiebureau gaf ook aan dat dit een keuze van het gemeentebestuur was. Aquafin is enkel verantwoordelijk voor de rioleringswerken.

zaterdag 4 maart 2017

“Is er WiFi in Bergendal?”


“Is er WiFi in Bergendal?” dat was gisteren op de 18 jarigen-fuif van Waanrode in zaal Bergendal een vaak gestelde vraag. In 2015 hadden we dit als JONGcd&V al eens onder de aandacht gebracht. Toen antwoordde men dat het schepencollege dit al enkele weken aan het bespreken was met Infrax. Maar we zijn nu exact 2 jaar verder en er is nog steeds geen toegangkelijke WiFi. Het probleem van Bergendal is dat het als een ‘Kooi van Faraday’ werkt en er daardoor geen straling van buiten het gebouw naar binnen kan. Er is momenteel in Bergendal dan ook geen enkel GSM-bereik wat niet alleen onpraktisch is voor bezoekers maar het is ook onveilig. Ik heb gisteren nog kunnen ondervinden dat velen ondertussen de code van de WiFI-verbinding in Bergendal wel kennen, maar de huidige router van de zaal is onvoldoende sterk waardoor het helemaal uitvalt. 

In 2016 heeft men op het gemeentehuis en op het OCMW van Kortenaken een openbaar WiFi-netwerk geïnstalleerd en vorige week is er voor de raadsleden een nieuw digitaal systeem voor de gemeenteraad geïmplementeerd. Fijn dus dat men aan de raadsleden en het personeel denkt, maar de man in de straat zou hiervan ook graag gebruikmaken.