Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

dinsdag 26 maart 2013

Belofte maakt schuld

Ik kijk met veel plezier uit naar het beleidsprogramma van de coalitie VLD-GBL/N-VA. Een beleidsprogramma is voor de kiezer een eerste instrument dat gebruikt kan worden om te kijken wat er van de verkiezingsbeloftes overblijft. Tijdens de verkiezingsstrijd heeft men immers verschillende dingen beloofd waarvan ik dacht “tiens, hoe ga je dat doen”. Zo hoorde ik door de lokale NV-A zeggen dat er meer gecommuniceerd moest worden en dat VLD-GBL landbouwgrond kon omzetten in bouwgrond. Tijdens het politieke debat zei men ook dat de men een formule had die er voor zou zorgen dat de uitbating van de sporthal de belastingbetaler niets zou kosten en dat VLD-GBL een alternatief had voor de KMO zone aan de Tiensesteenweg. Ik vrees er echter voor dat we binnen 6 jaar geen KMO-zone hebben en dat de handelaars in de kou blijven staan, dat ik niet kan bouwen op landbouwgrond, ... Verschillende aanpassingen aan subsidies zijn niet op de adviesraden besproken alsook het ontslag van de twee personeelsleden werd niet (of zeer laat én op vraag van de jeugdraad) gecommuniceerd. Tot nu toe dus veel loze beloftes.

Jonathan lijst op zijn website (www.jonathancardoen.be) de voor hem 10 meest merkwaardige beloftes op en geeft regelmatig een stand van zaken. Een gemakkelijk te vertalen belofte is die van de zitdagen van de schepenen en de burgemeester. Ik citeer uit het N-VA-programma: “Als wij deel uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen en OCMW-voorzitter zullen wij er voor zorgen dat er elke zaterdag van 10 tot 12 uur één van deze personen op het gemeentehuis aanwezig zal zijn voor het beantwoorden van vragen van de inwoners.” Aan deze belofte wordt, nu we toch al enkele maanden ver zijn, vanaf mei gedeeltelijk tegemoet gekomen. Zo zullen er enkele schepenen aanwezig zijn op de eerste zaterdag van de maand. Het is niet volledig wat is beloofd maar het is toch een eerste stap (als het goed is zeggen we het ook :-)).

zaterdag 23 maart 2013

Beloofde Finse Piste komt er niet

We zijn met de jongeren van CD&V zeer verbaasd dat de Finse Piste aan de nieuwe sporthal niet wordt aangelegd. We merken dat er meer en meer vraag is naar een laagdrempelige mogelijkheid om aan sport te doen. Jonge ouders hebben steeds minder de tijd om zich aan te sluiten bij een georganiseerde sportbeweging en daarom moeten we hen andere mogelijkheden bieden. Deze beslissing treft niet alleen de jongeren maar ook voor de ouderen is dit een slechte zaak. Nu gaan immers veel mensen langs de straat joggen.
Tijdens de huisbezoeken werd het ons duidelijk dat er gevraagd werd om bij de sporthal niet alleen aandacht te hebben voor de hal op zich maar ook voor 'vrije sportinfrastructuur'. De meerderheid geeft aan dat de plannen niet goed waren omdat de piste de parkeerweg/brandweg zou kruisen maar volgens mij wordt ze omwille van budgettaire redenen geschrapt. Aan het Sportkot in Leuven kruist de piste ook enkele keren de interne parkeerweg dus dat vormt niet echt een probleem. Ook het schrappen van de Kiss&Ride aan de sporthal om meer autoparkeerplaatsen te voorzien begrijp ik niet. De sporthal moet namelijk ook veilig bereikbaar zijn met andere verplaatsingsmiddelen.
We hopen met de jongeren dat er snel een nieuwe locatie wordt gevonden en dat er een Finse Piste komt. Voor ons werd deze het best mee geïntegreerd aan Bergendal en we zullen dit met onze groep verder blijven opvolgen.

zondag 17 maart 2013

Meer autonomie voor stedenbouw


Vorig jaar heeft de gemeente het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) na een zeer lange procedure eindelijk goedgekeurd. De opmaak van dit plan is gestart in 1996 maar men was er tot vorig jaar nooit in geslaagd om het plan af te ronden. Onder impuls van de voormalige schepen van Ruimtelijke Ordening Michel Vander Velpen heeft men vorig jaar eindelijk de langetermijnvisie vastgelegd  voor de ruimtelijke ontwikkeling en ordening in groot Kortenaken. Een belangrijke stap waar we nu de vruchten van kunnen plukken. De gemeente heeft namelijk het bericht gekregen dat we “ontvoogd” zijn. Dit houdt in dat we – door de afronding van het GRS – voldoen aan de vijf ontvoogdingsvoorwaarden en dat de ontvoogding in werking treedt vanaf 1 september. Op deze manier kunnen we als gemeente alle vergunningsaanvragen autonoom behandelen zonder voorafgaand (bindend) advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Bijna alle aanvragen (vergunningen en verkavelingsaanvragen) moeten dus niet meer naar Brussel voor advies wat het proces van een aanvraag zal verbeteren. Het nieuwe bestuur plukt vandaag dus de vruchten van het knappe werk van de vorige ploeg.

dinsdag 12 maart 2013

Boerenrock

Op onderstaande foto staan alle namen voor de 24ste editie van Boerenrock!

vrijdag 8 maart 2013

Namen Boerenrock

Aanstaande dinsdag is het zover! Het programma van Boerenrock wordt omstreeks 19u30 voorgesteld in GC ’t Dorp. Op 23, 24 en 25 augustus heerst er weer een gezellige festivaldrukte in de omgeving van de Tiensestraat. Boerenrock zet Kortenaken al vele jaren op de (festival)kaart en zal dat ook in 2013 doen. De organisatie slaagde er de afgelopen 23 jaar in om er een stevig feestje van te maken en ik vermoed dat het dit jaar weer hetzelfde zal zijn. Vorig jaar werd er voor het eerst uitgeweken naar een nieuw terrein en dat leidde tot veranderingen: een nieuwe inkleding en een nieuwe formule op zaterdag (zowel rock als dance). Ik ga dinsdag alleszins eens kijken wat ze voor dit jaar in petto hebben en om te zien welke namen er staan geprogrammeerd!

dinsdag 5 maart 2013

Geld besparen?


Bij de vragenronde van vorige week donderdag heeft de meerderheid opnieuw een mal figuur geslagen. We informeerden naar de nota die die wijziging van de personeelsbehoeften en het personeelskader in de dienst vrije tijd beschrijft maar hebben hem niet gekregen. De nota maakt deel uit van het collegeverslag van 11 februari en beschrijft hoe de personeelsformatie er na het ontslag van de jeugdconsulent en de cultuurbeleidscoördinator uitziet. Ik heb de nota tot twee maal toe via e-mail opgevraagd en tijdens de gemeenteraadszitting gaf de SP.a aan dat ook zij de nota hadden opgevraagd maar niet hadden gekregen. Daarom stelden we voor om de nota tijdens de zitting te halen. De gemeenteraadsvoorzitter maakte aanstalten om hierop in te gaan maar de schepen van Financiën gaf aan dat we de nota tijdens de zitting van april zouden krijgen. We waren op voorhand al wat achterdochtig over het feit dat we de nota niet kregen en dit werd nog eens bevestigd door het feit dat we moeten wachten tot de volgende gemeenteraad. De meerderheid gaf als uitleg dat de nota nog niet klaar is maar volgens mij moeten ze nog starten met het schrijven. Op zich wel raar want deze nota ligt mee aan de grondslag van de ontslagen.

De reden voor de ontslagen zou de slechte financiële toestand zijn (zo lees ik althans in het persbericht). Echt geloofwaardig klinkt zo'n stelling niet meer als je weet dat de meerderheid de begroting vorige week zelf van tafel heeft moeten vegen omdat er met foute cijfers werd gestart. Wat wel klopt is dat het ontslag van deze twee halftijdse functies tot een besparing leidt, maar veel beperkter dan men laat uitschijnen. Er wordt niet verteld dat er door de ontslagen een verlies is aan Vlaamse subsidies die verbonden zijn met deze functie. Per jaar komt dit neer op circa 35000 euro dat wordt mislopen waardoor de netto besparing veel minder is dan de pure winst uit een lagere loonlast. Bijkomend wordt er ook geen rekening gehouden met het advies van de verschillende raden dat in augustus 2012 is uitgesproken.

vrijdag 1 maart 2013

Voorlopige twaalfden


Op de gemeenteraad van gisteren stond een belangrijk agendapunt: “de gemeentelijke begroting 2013 en de meerjarenplanning”. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik het moeilijk vond om dit voor te bereiden en ik was dan ook blij dat Stefaan maandag een introductie had gegeven en dit punt naar zich toe heeft getrokken. We hebben met de CD&V-fractie punt per punt overlopen en op zo’n momenten merk je toch de ervaring van Stefaan, Michel en Martin. Ze legden alles aan de drie nieuwelingen (Tuur, Dorien en ik) uit zodat we de begroting op het einde van de avond ook begrepen.

Bij de start van de bespreking in de gemeenteraad nam Stefaan het woord en legde hij uit dat de begroting niet correct was opgesteld. Er waren cijfers ingevuld die nog geen rekening hielden met beslissingen die reeds werden genomen (bv. ontslag 2 halftijdse personeelsleden) maar de grootste fout zat in een verschil van €33000 in het geraamd budget voor 2013 in de overzichtstabel op pagina 2 en in de samenvattende tabel op pagina 123. Beide cijfers moeten kloppen want anders is de vertrekbasis voor een begroting niet correct en kan de begroting in principe niet gestemd worden vermits alles aan deze tabellen hangt. De CD&V-fractie merkte de fout op en ze kon door de meerderheid niet verklaard worden. Hiervoor heeft de meerderheid tot drie maal toe de zitting laten schorsen en tot slot kwam het voorstel om de twee volgende maanden met voorlopige twaalfden te werken wat betekent er in 2013 voor maart en april evenveel mag worden uitgegeven als in deze maanden in 2012. Iets wat in jaren nog niet is gebeurd in Kortenaken en VLD-GBL en N-VA moeten hun huiswerk dus opnieuw maken en hopelijk correct. Als men verkondigt dat het slecht gaat met de financiële toestand dan moet men uiteraard wel eerst een correcte begroting kunnen opstellen.