Welkom

Sinds 2013 ben ik fractieleider in de gemeenteraad van Kortenaken en daar voer ik samen met de 5 andere partijgenoten constructief oppositiewerk.
Heb je vragen of opmerkingen, contacteer me gerust: kristof.mollu@gmail.com of 0498/64.00.78.

In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Verkeerskunde en momenteel ben ik dan ook actief als verkeerskundige veiligheid bij de Vlaamse Overheid (het Agentschap Wegen en Verkeer). Verder werk ik sinds 2014 aan een doctoraat in de Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. In mijn vrije tijd ben ik voetbalscheidsrechter in het vroegere 3e nationale (heet nu 2e amateurklasse).
Een proper en verkeersveilig Kortenaken waarbij we mensen elkaar laten ontmoeten. Daar wil ik voor gaan!

vrijdag 28 september 2012

Gaan stemmen is niet zo moeilijk

Tijdens de huisbezoeken wordt de vraag wel eens gesteld of en hoe men moet stemmen? Kan men op meerdere namen binnen dezelfde lijst stemmen? Kan men op verschillende lijsten stemmen? 

De komende dagen krijg je een oproepingsbrief in de brievenbus. Daarop staat naar welk stemlokaal je moet gaan op 14 oktober. Kortenaken telt 10 stemlokalen maar de 6304 kiezers moeten zich tussen 8u en 13u aanmelden in het lokaal dat vermeld staat op de oproepingsbrief. In het stemlokaal geef je jouw brief en identiteitskaart af en je krijgt twee stembiljetten: één voor de gemeenteraadsverkiezingen (wit papier) en één voor de provincieraadsverkiezingen (groen papier). Je gaat in een stemhokje om te stemmen met potlood. Wanneer je klaar bent, stop je je biljetten in de juiste stembus en krijg je de identiteitskaart en oproepingsbrief – nu met stempel – terug. 

Er zijn drie mogelijkheden om te stemmen: 
 • Je kan een lijststem geven door het bolletje bovenaan de lijst van een partij rood te kleuren.
 • je kan stemmen voor een of meerdere kandidaten binnen een lijst (dit is binnen dezelfde kolom) en dit wordt het meeste gedaan;
 • heb je geen voorkeur voor een partij of kandidaat, dan kan je blanco stemmen. In dit geval kleur je geen bolletje. 
Je mag dus per stembiljet niet op meer dan 1 partij stemmen of met andere woorden, je mag op 1 papier niet in meerdere kolommen een bolletje kleuren maar wel zoveel bolletjes als je wil binnen 1 kolom/partij. Als je dat wel doet, dan is je stem ongeldig. 


Goed om weten 
In België moet je gaan stemmen. In een aantal gevallen (ziekte, moeten werken, verblijf in het buitenland, ...) kan je vragen dat iemand anders in je plaats gaat stemmen (stemmen bij volmacht) of kan je niet gaan stemmen. Als je niet kan gaan stemmen door bepaalde redenen en je geen volmacht geeft, dan moet er een attest van afwezigheid of ziekte opgesteld worden en moet dit ten laatste op de dag van de verkiezingen worden binnengebracht. Als je bij volmacht wil stemmen, moet je een volmachtformulier tekenen en een attest hebben dat je niet kan gaan stemmen. Hiervoor kan je in het gemeentehuis of bij onze kandidaten terecht (mail/bel me gerust). De persoon die in jouw plaats gaat stemmen, moet niet in de gemeente wonen waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen of moet ook geen familie zijn. 
Nog goed om te weten is dat de kandidaat op de eerste plaats bovenaan de lijst de lijsttrekker is en op de laatste plaats staat de lijstduwer.

woensdag 26 september 2012

De eerste drie weken zijn achter de rug

Op 5 september zijn we gestart met onze huisbezoeken en dat is vandaag dus 3 weken geleden. Ondertussen heb ik al heel wat jongeren onder de 35 jaar bezocht en vandaag ben ik in de voormiddag samen met Gery Bilsen uit Waanrode en onze kandidaat voorzitter OCMW Annita Vandebroeck op bezoek geweest bij de bewoners van de Halensebaan in Waanrode (zie foto). Je merkt dat Annita ervaring heeft in de huisbezoeken en ze nam ons zeer enthousiast mee! Opvallend vind ik ook het verschil tussen de jongere en de iets minder jongere generatie. Bij jongeren wordt er vaak gevraagd wat je hen te bieden hebt en waarvoor je staat terwijl het bij ouderen eerder gaat over waar je woont en wie je grootouders zijn.

dinsdag 25 september 2012

Betaalbaar Kortenaken


“Onze gemeente als een goede huisvader besturen” is één van onze kerntaken en dat hebben we zo ook opgenomen in het programma. Elke euro twee keer omdraaien en zorgen dat de rekeningen kloppen op het einde van de rit, is voor ons cruciaal. Onze financiële toestand laat ons toe om de noodzakelijke investeringen en ons programma uit te voeren, zonder de belastingen te verhogen. 
We hebben in ons programma opgenomen dat we de belastingen niet zullen verhogen. Bovendien hebben we de voorbije legislatuur de opcentiemen (heffing op onroerende goederen (huizen en grond)) en de aanvullende personenbelasting verlaagd. Soms wordt ons verweten dat de belastingsdruk in onze gemeente te hoog is. Als je naar de twee grafieken hiernaast kijkt, hebben wij de belastingen verlaagd ondanks de vele investeringen. Bovendien zijn ook de zogenaamde ‘pestbelastingen’ afgeschaft. Vroeger werden er verschillende toelagen aangerekend als je een papier ging halen op het gemeentehuis (bv. uittreksel strafregister). De investeringen in onze gemeente zijn mogelijk geweest door de dossiervoorbereidingen waardoor we konden rekenen op subsidies van de hogere overheid (fietspaden, sporthal, mobiele ambtenaar OCMW, ...). Ook in de toekomst proberen we maximaal beroep te doen op subsidietoelagen.

Orgaandonatie

Sinds kort is er een nieuwe Facebookapplicatie die mensen aanspoort om orgaandonor te worden. Momenteel wachten er 1200 patiënten op een transplantatie en daarom heb ik mij eind 2006 al laten registreren als donor. In die periode is er een familielid van mij en zijn er enkele vrienden op korte tijd verongelukt waardoor ik begon na te denken. Als jongere heb je meestal goede organen en kan je iemand anders zijn leven ‘redden’ als je plots overlijdt. Ieder moet uiteraard voor zich uitmaken wat er met zijn/haar lichaam gebeurt na een overlijden. Meer informatie vind je op www.beldonor.be of je kan je ook registeren op Facebook: klik op levensgebeurtenis, daarna Gezondheid & Welzijn en dan ‘Orgaandonatie’. Ook op het gemeentehuis kan je je registeren.

zaterdag 22 september 2012

Tienen bereikbaar vanuit Kortenaken


Elke dag neem ik – samen met verschillende andere inwoners van Kortenaken en anderen uit de omgeving – de trein in Tienen en pleit ik voor een goede bereikbaarheid van de Suikerstad. Er zijn plannen om de Vesten van Tienen her in te richten en dit is een goede zaak voor de verkeersveiligheid maar ik ben voorstander om dan eerst de Noordelijke Rondweg in Tienen te realiseren. Uit de persartikels blijkt dat in de ideale situatie de heraanleg van de Vesten gelijktijdig wordt uitgevoerd met de aanleg van een Noordelijke Rondweg omdat deze 25% tot 50% van het verkeer zal opvangen. Momenteel werkt men in Tienen aan de Oplintersesteenweg en loopt het verkeer op de kruispunten al vast. Omdat het onze regio zo fel aanbelangt (velen werken in Tienen, nemen er de trein of rijden er op de E40) is er eind 2011, op aangegeven van JONG-CD&V-Kortenaken, op de gemeenteraad van Kortenaken een motie goedgekeurd met de volgende besluiten (zowel meerderheid als oppositie steunden het voorstel): 
 1. Aan te dringen op een snelle aanleg van de Noordelijke Rondweg en volledige ontsluiting van de ring rond Tienen omdat dit de doorstroming zal bevorderen.
 2.  Er wordt gevraagd om – indien de Vesten vroegtijdig worden heringericht – bij de heraanleg van de Vesten overgangsmaatregelen te nemen om ook voor de inwoners van de omliggende gemeenten een vlotte in-, uit en doorgang te garanderen. 
 3. Er wordt gevraagd dat het gemeentebestuur van Kortenaken en omliggende gemeenten op een actieve manier geïnformeerd en betrokken worden bij de opmaak en realisatie van de plannen en de gemaakte studies in verband met de verkeerscirculatie. 
Als reactie op de motie heeft het stadsbestuur van Tienen in december 2011 laten weten "dat ze de bezorgdheid van Kortenaken begrijpen en dat er ondertussen al een intentieverklaring tussen Tienen en het Vlaams Gewest is ondertekend om de studie van de Noorderlijke Rondweg Tienen uit te werken. Het technische dossier voor de heraanleg van de vesten is in eindfase en zal in 2012 in aanbesteding gaan. Verder zal de stad Kortenaken op de hoogte houden van beide projecten."

vrijdag 21 september 2012

De partijstandpunten rond de ambachtelijke zone worden duidelijk


De open brief van ons die gericht was aan de lijsttrekkers van de vier partijen in Kortenaken heeft voor de nodige duidelijkheid gezorgd. Het Laatste Nieuws heeft de vier lijsttrekkers gecontacteerd en zij hebben gereageerd. Op zich is het wel jammer dat we geen persoonlijke reactie hebben kregen van de N-VA en Open VLD... Onze lijsttrekker van CD&V heeft wel persoonlijk gereageerd evenals sp.a en de andere standpunten heb ik ook in de krant moeten lezen: 
 • CD&V: Eens met JONG CD&V voor de locatie aan de Tiensesteenweg (N29) met een aparte ontsluiting op de N29 (dus geen ontsluiting via Eindestraat) en in overleg met de bewoners van de Eindestraat. 
 • Sp.a: Locatie aan N29 is beste keuze, maar concrete ligging (rechts of links) nog te bepalen. 
 • N-VA: De zoekzone aan de N29 wordt best uitgebreid richting Tienen. 
 • Open VLD: Tijdens de vorige gemeenteraad verzette de partij zich fel tegen de locatie tussen de Eindestraat en de N29 maar in de krant luidde het letterlijk dat ze geen andere locatie kon bedenken maar dat het zeker niet tussen de huizen mocht komen te liggen. 
Door onze open brief kennen we nu – eindelijk – de standpunten van de vier partijen en is er meer duidelijkheid. Opmerkelijk is ook dat de partij die uitpakt met ervaring oorspronkelijk tegen de locatie was en dit altijd heeft verkondigd, plots van koers verandert en geen andere locatie kan voorstellen... Waarom eerst dan zo tegen zijn?

donderdag 20 september 2012

Sporten in Kortenaken


Jaren hebben de verschillende partijen in Kortenaken geroepen voor een sporthal en nu wordt hij door de dossiervoorbereiding van schepen van sport Michel Vander Velpen eindelijk gebouwd. Plots hoor je nu stemmen (voornamelijk vanuit oppositiehoek die vroeger thans ook achter de sporthal stond en hem steevast beloofde) dat de sporthal in Kortenaken een overbodige luxe is. Wel, ik denk het tegendeel. Verschillende sporters zijn nu aangewezen op sporthallen in de buurt en deze zitten vol. Sommigen moeten uitwijken naar Averbode om nog een plaats te hebben omdat er ook in Glabbeek en Rummen geen plaats meer is. Bovendien denk ik dat er nieuwe initiatieven en clubs zullen ontstaan in Kortenaken. Denk hierbij maar aan seniorenactiviteiten die tijdens de dag gebruik zullen maken van de sporthal. Deze week nog vond de eerste sportelnamiddag plaats in gemeenschapscentrum Den Hoek. Hieraan namen 80 senioren deel terwijl de locatie eigenlijk geen ideale infrastructuur vormde. 

Op vrijdag 21 september (19u30) wordt de eerste steen gelegd met een voorstelling van de plannen. De sporthal, die gebouwd wordt met subsidies van de hogere overheid, krijgt een sportoppervlakte voor alle binnensporten van 44 bij 24 meter en met een hoogte van 7,5 meter. In de sporthal bevinden zich ook een sportlokaal, gemeenschappelijke kleedkamers, een cafetaria met zicht op het speelterrein, uitschuifbare tribunes, extra bergruimte, ... Kortom, de Kortenakenaar kan de sportieve toer op in de sporthal die in Waanrode wordt gebouwd.

woensdag 19 september 2012

JONG-CD&V Open brief aan de vier partijen van Kortenaken


Onderstaande open brief werd aan de lijsttrekkers van de vier partijen in Kortenaken bezorgd. De reacties worden later ook gepubliceerd:

"Kiezer heeft recht op duidelijke partijstandpunten locatie ‘Ambachtelijke zone’
Onze keuze is helder: Locatie Tiensesteenweg houdt zwaar verkeer uit onze dorpen
Beste lijsttrekker


Als vier jonge kandidaten willen we op een eerlijke manier aan politiek doen. Wij wensen dan ook dat elke partij helderheid schept over haar partijstandpunt over de te realiseren ambachtelijke zone. We begrijpen dat elke partij voor een ambachtelijke zone is. Het is nodig onze ondernemers perspectief te bieden en te zorgen voor een duurzame oplossing voor onze kleinere bedrijven.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is na 20 jaar discussie en na veel overleg met de hogere overheid goedgekeurd. Er blijven nog vier mogelijke locaties over. Drie aan de Tiensestraat (tussen De Hoef en Kortenaken-Dorp) te Kortenaken en één aan de Tiensesteenweg aan het gehucht ‘Einde’ te Waanrode. De volgende zes jaar dient een definitieve keuze gemaakt te worden. En wie zegt dat er één moet komen, moet ook zeggen waar. En het gaat niet op enkel te zeggen waar het niet mag komen.

Onze vier jonge kandidaten zijn alvast helder. Wij willen de ambachtelijke zone realiseren aan de Tiensesteenweg (N29) in Waanrode tussen het tankstation en de grens met Glabbeek. Wij zijn ervan overtuigd dat deze locatie de minst slechte oplossing is. Het zwaar verkeer kan zo onmiddellijk naar Tienen (E40) of de E314 zonder dat het door onze dorpen moet. Het alternatief is extra (zwaar) verkeer door de Klipgaardenstraat, Grote Vreunte, Blijstraat, Krawatenstraat, Kortenaken-Dorp en de Tiensestraat te sturen. Deze straten zijn hiervoor niet geschikt en met extra verkeer belasten we meer dan duizend mensen hun levenskwaliteit. Ook de Hemelrijkstraat en Heerbaan bieden geen alternatief.

Uiteraard is het niet ons opzet zwaar verkeer door de Eindestraat te sturen en we willen de overlast voor de omwonenden dan ook beperken. Een aparte ontsluiting van het terrein op de Tiensesteenweg (N29) met groenbuffers moet de overlast tot een minimum herleiden.

Beste lijsttrekker, we vragen dat ook uw partij aangeeft welke voorkeur van locatie ze voor ogen heeft. De kiezer heeft recht op duidelijkheid.


Alvast bedankt voor uw antwoord.


Met vriendelijke groeten,
de vier jongerenkandidaten van CD&V KortenakenKristof Mollu, voorzitter en lijstduwer
Jonathan Cardoen, gemeenteraadslid 
Kim Vandepoel 
Dorien Fets"

Communicatie, de essentie voor een gemeenteEen gemeente die snel en duidelijk communiceert, hier moet de volgende 6 jaar werk van worden gemaakt. De dag van vandaag zijn er verschillende mogelijkheden om nieuwe vormen van communicatie te voeren en je merkt dat de vraag er is. Wanneer er bijvoorbeeld wegenwerken plaatsvinden, zou de gemeente via een eenvoudige mailing of brief de bewoners snel op de hoogte moeten brengen wanneer bijvoorbeeld exact het water wordt afgesloten of de inrit niet meer bruikbaar is. Bij grotere werken zouden er ook vertegenwoordigers van de buurt uitgenodigd moeten worden op de werfvergaderingen zodat ze weten wat de planning is en waarom bepaalde zaken worden uitgevoerd. Op deze manier wordt de buurt mee betrokken en zijn er “lokale vertegenwoordigers” afgevaardigd op het overleg. 

Een meer dynamische website voor OCMW en gemeente is nodig zodat er doelgerichtere communicatie gevoerd kan worden en de efficiëntie verhoogt. Abonnees van DUIK kunnen zo bijvoorbeeld als eerste op de hoogte worden gebracht van het nieuwe programma, de jongeren kunnen via mail uitnodigingen krijgen voor de jeugdraad en evenementen, ... Digitaal afspraakbeheer maken het mogelijk dat je op maandagavond niet hoeft aan te schuiven aan het loket om vast te stellen dat iemand er niet is, of dat je van het ene naar het andere loket moet gaan. Door 1 afspraak te maken zouden de ambtenaren van de verschillende diensten je wegwijs moeten maken zonder dat je zelf op zoek moet gaan naar wat kan/mag/moet. Ook dit past in de nieuwe vormen van communicatie en in een uitgebreidere dienstverlening waar we in Kortenaken nog verbeteringen kunnen aanbrengen.

maandag 17 september 2012

Week van de mobiliteit

Vandaag gaat de ‘Week van de mobiliteit’ van start, met op vrijdag de Carfreeday. Op deze dag worden werknemers verzocht om op een alternatieve manier naar het werk te gaan. Ikzelf werk op een mobiliteitsbureau in Mechelen en wij hebben in het voorjaar ook meegedaan aan Ik Kyoto en hebben zo getracht om heel wat CO2 te sparen. Ik spoor elke dag naar Mechelen en werk af en toe thuis om minder autokilometers te maken, maar tijdens de huisbezoeken stond ik versteld. Een inwoner van Kersbeek rijdt elke dag met de fiets van Kersbeek tot zijn werkplaats in Brussel. Een fietstocht van ongeveer 2u30. Hij had als motivatie dat hij vroeger korter bij Brussel woonde en dit toen ook deed en dat hij op deze manier trainde want hij is een wielerliefhebber. Qua bijdrage aan de mobiliteitsweek (of voor hem mobiliteitsjaar) kan dit tellen!

zaterdag 15 september 2012

Activiteiten


Zondag (15/9) is het weer zover. De jeugdraad van Kortenaken (een groep van geëngageerde jongeren uit verschillende jeugdbewegingen of geïnteresseerde jongeren) organiseert de jaarlijkse zeepkistenrace. Snelheid, creativiteit, geluk of pech zorgen ervoor dat je een titel in de wacht kan slepen. Er zijn 7 categorieën waarbinnen een prijs gewonnen kan worden. Elk jaar is dit een leuke namiddag voor de deelnemers maar ook voor de toeschouwers. Kom dus vanaf 13u zeker eens een kijkje nemen op Zandstraat in Hoeleden. 

De week nadien wordt er op zondag 23 september gezongen voor het klimaat. In bijna 150 gemeenten weerklinkt dan hetzelfde lied. Het wordt de grootste zangbetoging ooit, een actie voor een beter klimaat door Nic Balthazar, de Klimaatcoalitie en 11.11.11. Op deze manier wordt er getracht om het klimaatverhaal niet door te schuiven naar de kinderen en kleinkinderen. Vanaf 11u is iedereen welkom op het Dorpsplein in Kortenaken.

vrijdag 14 september 2012

Steun de jongeren!

Vanaf 1 januari 2013 moeten organisatoren van evenementen met luide muziek (exacte voorwaarden op www.lne.be/geluidsnormen) hun geluidsniveau verplicht meten en registeren. Met deze Vlaamse maatregel wil minister Schauvliege er voor zorgen dat de toenemende gehoorschade bij de jeugd stopt. De gemeente of de provincie kan nu ook een subsidie aanvragen voor de aankoop van een geluidsmeter die organisatoren kunnen gebruiken om het geluidsniveau te monitoren. Deze subsidiëring kadert binnen het flankerend beleid dat wordt gevoerd omtrent de geluidsnormen die vanaf volgend jaar in werking treden. Het is daarom belangrijk dat er wordt samengezeten met de organisatoren van evenementen (fuiven, festivals, ...) zodat er samen naar oplossingen kan worden gezocht. Op Boerenrock werden er bijvoorbeeld al gratis oordopjes uitgedeeld zodat de oren beschermd konden worden. Dergelijke initiatieven moeten verder aangemoedigd en uitgebreid worden. Er zou binnen de gemeente dan ook een praktische gids moeten komen die rekening houdt met de nieuwe reglementering en die ook tips bevat om milderende maatregelen te nemen. We moeten er voor waken dat de organisatoren niet onder een vloed van regels vallen (wetgeving rond alcohol, geluid, ...) en hen hierbij begeleiden.

woensdag 12 september 2012

Nieuwe inwoners


We bezorgen een week een pizzamenu aan de jongeren en het valt ons op dat er heel wat nieuwe (jonge) inwoners zijn in onze gemeente. De voornaamste reden waarom men naar Kortenaken verhuist is het feit dat een stuk grond of een huis bij ons nog betaalbaar is. Vele van de nieuwe inwoners zijn naar de Welkomstdag geweest die de gemeente heeft georganiseerd en vonden dit een leerrijke dag. Jonathan Cardoen, plaats 17 op de CD&V-lijst, is oorspronkelijk van Bierbeek afkomstig en is met het idee gekomen om zo’n dag te organiseren. De nieuwe inwoners worden door een busrit wegwijs gemaakt in de gemeente (waar ligt het containerpark of de bib, wat zijn de verschillende deelgemeenten, ...) en de verenigingen stellen zich voor. Op deze manier geven we een welkom aan onze nieuwe inwoners met een Welkomstpakket en -dag en proberen we er voor te zorgen dat de nieuwe inwoners zich thuis voelen en zich mengen in het verenigingsleven. De huisbezoeken tonen aan dat dit initiatief wordt gewaardeerd en we zullen dit dan ook blijven doen.

zaterdag 8 september 2012

Het structuurplan Kortenaken


Dinsdag is het gemeenteraad en wordt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan besproken. Hierin legt Kortenaken na verschillende jaren wachten (gestart in 1996) eindelijk de langetermijnvisie vast voor de ruimtelijke ontwikkeling en ordening en worden er ook vier zoekzones voor een KMO-zone op maat van Kortenaken aangeduid. In totaal zijn er momenteel in Kortenaken een 800-tal burgers die een BTW-nummer hebben en de huisbezoeken leren dat er nood is aan ruimte om bijkomende ambachten onder te brengen. Het gaat dan niet over zware industrie maar wel over de kleinere ambachten. De discussie op de gemeenteraad zal naar alle waarschijnlijkheid gaan over de zoekzones voor een KMO-zone. Het gaat hierbij wel degelijk over ZOEKzones die nog verder worden onderzocht om bijkomende kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid in Kortenaken te faciliteren. Mogelijke zoekzones die momenteel naar voor worden geschoven zijn:
 1. De zone in het verlengde van de Tiensestraat die aansluit aan de bedrijven Bovin en Pieraerts (Kortenaken);
 2. De zone rechts van de Heerstraat, beginnend aan de Tiensestraat (voormalige loods Spapen) (Kortenaken);
 3. De zone aan het rondpunt Tiensestraat – Bauwelstraat – Baaistraat – Donkelstraat (aan De Hoef) (Kortenaken);
 4. De Tiensesteenweg/N29, ter hoogte van het benzinestation  (Waanrode).

Er wordt veel tumult gecreëerd over de laatste zoekzone omdat deze nabij de Eindestraat in Waanrode ligt. Ik zou hierbij toch even willen beklemtonen dat de aanvaarding van het structuurplan enkel betekent dat alle zones nog verder worden onderzocht en dat het zeker niet de bedoeling is om de KMO-zone langs de Eindestraat te laten ontsluiten. Dit is een misvatting die door sommigen wordt gecreëerd en die een eigen leven begint te leiden wat zeer jammer is. Ik denk dat niemand wil dat er extra verkeer door een woonstraat of door de dorpen wordt gejaagd! Bovendien gaat het over een ambachtelijke zone en niet over zware industrie. Als er objectief naar de 4 locaties wordt gekeken, dan durf ik wel toegeven dat de voorkeur van mij persoonlijk uitgaat voor de locatie aan de N29. Deze gewestweg vormt de verbinding met Tienen (E40) en ligt zeer nabij de E314 dus qua ontsluiting is dit zeker de beste locatie. Uiteraard wil ik hierbij nogmaals zeggen dat de ontsluiting dan niet via de Eindestraat mag gebeuren en dat het nog steeds over een zoekzone gaat.

vrijdag 7 september 2012

Respect voor het verleden


Voor een vergadering voor het werk moest ik in Diksmuide zijn en ik was aangenaam verrast door de locatie: het Esenkasteel van Diksmuide. De provincie West-Vlaanderen heeft hier een provinciehuis zoals er nog enkele zijn in West-Vlaanderen. Het is een mooi voorbeeld van hoe er met historische gebouwen omgegaan kan worden. Wij worden in Kortenaken ook geconfronteerd met een groot patrimonium aan historische gebouwen. We moeten dus beginnen na te denken hoe we bijvoorbeeld met onze kerken, pastorijen, ... zullen omgaan in de toekomst. In Maastricht is er een kerk die is omgebouwd tot bibliotheek en eentje tot hotel. Er zijn ook kerken die zijn omgebouwd tot feestzaal of tot wooncomplex. Ik denk niet dat onze kerken plots fuifzalen moeten worden want we moeten met respect omgaan met het verleden, maar we moeten wel de vraag durven stellen hoe we met deze gebouwen kunnen omgaan. De leegstaande pastorijen kunnen bijvoorbeeld dienst doen als vergaderlocaties of als jeugdlokalen of ze kunnen worden omgebouwd tot noodwoningen. In de kerken kan er meer plaats worden geboden aan cultuur, muzikale optredens, ... Het zijn uitdagingen die zijn opgenomen in ons jongerenprogramma.

woensdag 5 september 2012

We bezorgen de jongeren een pizza!


Vanaf vrijdag start de campagne echt. Het afgelopen weekend heb ik mijn autosticker gekleefd en ben ik bij de drukker langs geweest om de pizzamenu’s op te halen. We hebben met de jongeren getracht om niet de zoveelste folder te maken en deze door de Post te laten bedelen. Daarom stellen wij onze ideeën in 14 pizza’s voor. We kozen niet toevallig voor pizza’s: ze staan symbool voor betaalbaarheid, ze zijn gemakkelijk en elke pizza geeft via enkele sleutelwoorden kort weer waarvoor we staan. Vanaf vrijdag gaan Dorien, Kim, Jonathan en ik huis aan huis bij de jongeren in Kortenaken en brengen we persoonlijk onze folder. In onze folder laten we ook enkele “klanten” aan het woord die ons steunen en die elk een favoriete pizza hebben. Zes jaar geleden was ik geen kandidaat maar ben ik wel mee rondgegaan tijdens de huisbezoeken. Zoiets is een unieke ervaring: je ontmoet mensen die je nog niet kent, je hoort ideeën over maatregelen die worden genomen (positieve en negatieve), je gaat in dialoog, ... kortom het is een leerrijke ervaring!

dinsdag 4 september 2012

Lijstnummers: CD&V 7


Op zondag 14 oktober vind je de CD&V-lijst terug als laatste op het stembiljet. Dinsdag werden de lijstnummers getrokken en wij hebben lijstnummer 7. Een geluksgetal in het westen... :-)

We naderen stilaan de verkiezingen en daarom stellen we op zaterdag 8 september om 18u onze kandidaten voor aan de CD&V-leden. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van minister Steven Vanackere. Op dat moment zal het programma ook in 7 pijlers worden voorgesteld en we hopen hier de komende 6 jaar aan te kunnen werken. Indien je graag aanwezig bent, mag je mij altijd een seintje geven.

zaterdag 1 september 2012

Propere Kortenaakse fietspaden!


Artikel in de krant: “Meer dan 1200 ton afval van de Vlaamse fietspaden gehaald”. Maandag start het schooljaar en daarom heeft minister Crevits de fietspaden langs de gewestwegen een ‘poetsbeurt’ gegeven. Eind juni al heb ik samen met Jonathan Cardoen op de verkeersraad laten weten dat de fietspaden langs de gemeentewegen er ook slecht bij liggen. Ook de nieuwe fietspaden op de as Waanrode-Kortenaken waren toen niet al te proper meer: kiezeltjes, modder, afval, onkruid, te hoge hagen, ... De gemeente is toen dan ook begonnen met het snoeien van de hagen en in samenwerking met de Brabander werd het onkruid gewied. Er werd ook een borstel gekocht voor de smalspoortractor zodat de fietspaden stelselmatig geveegd kunnen worden. Op de andere fietspaden in de gemeente kan de borstelwagen rijden die speciaal werd aangekocht voor het onderhoud van de fietspaden.